<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

 

 
       
         
         
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย          
นโยบายการบริหาร       นายวนิช  บุดดี  
  โครงสร้างการบริหาร         ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างหลักสูตร            
  ระเบียบโรงเรียน          
  ผลงานครู - นักเรียน        
  งานทะเบียนและวัดผล  

   
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ      
         
           
          นายพิชิต  เนาวพันธุ์กุล  
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ทำเนียบผู้บริหาร            
  คณะผู้บริหารโรงเรียน          
  คณะกรรมการสถานศีกษา          
  คณะครู บุคลากร          
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ          
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ          
  กลุ่มบริหารงานบุคคล          
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป         นางอุทุมพร  กระพันธ์เขียว  
  ศิษย์เก่าดีเด่น         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

 

       

 

     

 
           
         
 

 

   

สาระภาษาไทย

 
          สาระคณิตศาสตร์  
         

สาระวิทยาศาสตร์

 
          สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
     

ดูทั้งหมด

    สาระสังคมศึกษา ศาสนา  
   

       และวัฒนธรรม  
      สาระศิลปะ  
          สาระการงานอาชีพและ  
             เทคโนโลยี  
          สาระภาษาต่างประเทศ  
         
       
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
     

ดูทั้งหมด

     
   

     
         
     

   สรุปวาระการประชุมประจำเดือน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
         
           
         
           
           
           
             
     

 

     
         
         
             
   
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
 

 

         
           
           
           
           
 

           
             
         
                           
             
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887